VIRIDIAN LODGE โฉมใหม่

คณะได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพักใหม่ เปิดให้บริการห้องพักทุกวัน ณ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชมภาพบรรยากาศ>>