VIRIDIAN DEMO BAR

คณะได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการเครื่องดื่ม เวอริเดียนใหม่ เปิดบริการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญของสาขาวิชาฯ ชมภาพบรรยากาศ>>