VIRIDIAN KITCHEN

คณะได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการห้องครัง เวอริเดียนใหม่ เปิดบริการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญของสาขาวิชาฯ ชมภาพบรรยากาศ>>