โรงแรมเวอริเดียน ลอดจ์ (Viridian Lodge & Restaurant )
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี


โรงแรมเวอริเดียน ลอดจ์ เป็นสถานปฏิบัติการด้านการโรงแรมและภัตตาคาร โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก ฝึกปฏิบัติงานด้านการครัว ห้องอาหาร และห้องพัก นอกจากนั้น ได้เปิดให้บริการกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ปกครอง นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป


 
 
 
VIRIDIAN CAFE โฉมใหม่
VIRIDIAN KITCHEN
VIRIDIAN RESTAURANT โฉมใหม่
VIRIDIAN DEMO BAR
VIRIDIAN LODGE โฉมใหม่