หลักสูตราธุรกิจโรงแรมและที่พัก
 
หลักสูตรธุรกิจโรงแรมและที่พักกำหนดให้นักศึกษา ออกฝึกงานในสถานประกอบการจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

1.
765 439 ฝึกประสบการณ์ 1 ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
2.
765 440 ฝึกประสบการณ์ 2 ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
3.
765 441 ฝึกประสบการณ์ 3 ภาคปลาย ชั้นปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
สถานที่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคารและสถานประกอบการอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียง (ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร)
ชั้นตอนและวิธีการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

นักศึกษาลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์ 1

1.
คณะกรรมการประจำหลักสูตร จะดำเนินการติดต่อประสานงานไปยังสถานที่ ฝึกประสบการณ์ รวมทั้งการพิจารณาจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกในแต่ละสถานประกอบการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
2.
คณะฯ ออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปยังสถานประกอบการที่นักศึกษายื่นความจำนง
3.
สาขาวิชาฯ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์
4.
กรณีที่สถานประกอบการที่นักศึกษายื่นความจำนง ไม่พร้อมรับนักศึกษา นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ตามลำดับอีกครั้ง

นักศึกษาลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์ 2 และ 3

1.
นักศึกษาติดต่อไปยังฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาฝึกงานของสถานประกอบการที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
2.
นักศึกษาติดต่อ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ( คุณเสาวภา ประทุมสินธุ์ ) เพื่อยื่นคำร้องการขอเข้ารับการฝึกงาน หรือดาวน์โหลดจาก www.viridianlodge.su.ac.th
3.
นักศึกษานำคำร้องการขอเข้ารับการฝึกงานไปยื่นต่อคณะกรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน ) ของสาขาวิชาฯ เพื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสาขาวิชา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.
คณะฯ ออกจดหมายขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปยังสถานประกอบการที่นักศึกษายื่นความจำนง
5.
สาขาวิชาฯ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตอบรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์
6.
กรณีที่สถานประกอบการที่นักศึกษายื่นความจำนง ไม่พร้อมรับนักศึกษา นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ตามลำดับอีกครั้ง
7.
นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาที่ไม่ผ่านการปฐมนิเทศ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงาน
8.
นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ โดยมีหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์และผู้ควบคุมการฝึกงานของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
9.
เมื่อครบกำหนดการฝึกงาน ให้นักศึกษานำเอกสารต่างๆ เช่น สมุดบันทึกการฝึกงาน ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน รายงานประกอบฝึกงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจาก ผู้ควบคุมการทำงาน และหนังสือส่งตัวกลับ ( ถ้ามี ) มอบให้อาจารย์นิเทศก์
10.
เข้าร่วมสัมมนาหลังการฝึกงาน

สิ่งที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ

1.
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
2.
เข้ารับการฝึกงานโดยสม่ำเสมอ และปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ
3.
ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงานและสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัด
4.
ต้องจัดทำบันทึกการฝึกงานประจำวัน เพื่อเสนอให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ และให้ความเห็นตามระยะเวลาที่สาขาวิชาฯ กำหนด
5.
ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น การใช้คำพูด กิริยามารยาท การวางตัวให้
6.
เหมาะสม สุภาพ อ่อนน้อม มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7.
ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เอาใจใส่ต่องาน และไม่นิ่งดูดาย
8.
ช่วยเหลืองานอื่นนอกเหนือจากหน้าที่ให้เต็มความสามารถ
9.
ต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่
10.
ดีต่องาน
11.
ต้องรู้จักดูแลรักษาเครี่องมือเครื่องใช้ และผลประโยชน์ของหน่วยงาน
12.
ต้องคำนึงถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัยในการทำงาน

แนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างฝึกงาน

1.
การแต่งกาย
การแต่งกายของนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย หรือตามที่สถานที่ฝึกงานกำหนด

2.
การปฏิบัติงาน
 
2.1 เวลาในการปฏิบัติงาน
 
- ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเท่ากับ 8 ชั่วโมง ต่อวัน หากเกินกว่าที่กำหนดให้ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนักศึกษาและสถานที่ฝึกงาน
- ขณะปฎิบัติงานในสถานที่ฝึกงาน นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินเดือนค่าแรง หรือค่าตอบแทน จากสถานที่ฝึกงาน
(กรณีทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง)
- หากสถานที่ฝึกงานต้องการให้นักศึกษาทำงานนอกเวลาฝึกงาน ให้ขึ้นอยู่กับการยินยอมของนักศึกษา และควรพิจารณาค่าตอบแทนตามสมควร
- นักศึกษาต้องฝึกงานตามวัน และเวลา ที่สถานที่ฝึกงานกำหนด
- นักศึกษาต้องมีเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาที่กำหนด รวมทั้งการเข้าร่วมปฐมนิเทศการฝึกงาน และการนำเสนอรายงานต่อสาธารณะ
2.2 การปฏิบัติตนระหว่างฝึกงาน
  ข้อควรปฏิบัติ

1. นักศึกษาต้องอยู่ในสถานที่ฝึกงานตลอดเวลา ห้ามละทิ้งงาน หรือออกนอก สถานที่ฝึกงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. นักศึกษาควรอ่อนน้อมถ่อมตน และทำตามคำแนะนำ และยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนของผู้ควบคุมการฝึกงานในสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัด
3. นักศึกษาควรรักษาความลับของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัด
4. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมของสถานที่ฝึกงาน

ข้อห้ามปฏิบัติ

1. ก่อการทะเลาะวิวาท หรือยุยงให้แตกความสามัคคี
2. เล่นการพนัน
3. ทำลายทรัพย์สมบัติส่วนรวม หรือของบุคคลอื่นให้เสียหาย
4. ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดทุกประเภทในขณะปฏิบัติงาน
5. ลักขโมยสมบัติของผู้อื่น
6. กระทำผิดฐานชู้สาว
7. กระทำความผิดในคดีอาญา และคดีแพ่ง

3.
การลาฝึกงาน
 
3.1 ลาป่วย
 
- ถ้าลาป่วยไม่เกิน 3 วัน ให้ยื่นใบลาต่อผู้ควบคุมการฝึกงาน ในวันแรกของการกลับมาปฏิบัติงาน (หรือตามที่สถานที่ฝึกงานกำหนด )
- ถ้าลาป่วยเกิน 3 วัน ให้ยื่นใบลาและใบรับรองแพทย์ต่อผู้ควบคุมการฝึกงาน และแจ้งให้อาจารย์นิเทศก์ทราบ
- ถ้าลาป่วยเกิน 15 วัน ให้แจ้งผู้ควบคุมการฝึกงาน และอาจารย์นิเทศก์ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
3.2 ลากิจ
 
- ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องลา ให้ยื่นใบลาล่วงหน้า 3 วัน ต่อผู้ควบคุมการฝึกงาน (หรือตามสถานที่ฝึกงานกำหนด )
- ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องลาเกิน 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ให้ยื่นใบลาต่อผู้ควบคุม
- การฝึกงานและอาจารย์นิเทศก์
- การลากิจต้องได้รับอนุญาตจากสถานที่ฝึกงานก่อน
3.3 การลาชั่วคราวหรือลาบางชั่วโมง
ต้องขออนุญาตจากผู้ควบคุมการฝึกงาน เพื่อไม่ให้เกิดการละทิ้งงาน และต้องกรอกใบลาชั่วคราว (ถ้ามี)

4.

การลงโทษ
 
4.1 ภาคทัณฑ์
สำหรับความผิดที่ผู้กระทำส่อเจตาหรือผู้กระทำผิดเคยได้รับการกล่าวตักเตือนแล้ว ยังกระทำผิดซ้ำอีก
4.2 ยกเลิกการฝึกงาน (โดยสถานที่ฝึกงาน)

สำหรับผู้ที่เคยได้รับการภาคทัณฑ์มาแล้วและกระทำผิดซ้ำอีก จะถูกยกเลิกการฝึกงาน โดยสถานที่ฝึกงาน และสาขาวิชาฯ
  การพิจารณาโทษ

เมื่อนักศึกษากระทำความผิดในระหว่างการฝึกงาน ผู้ควบคุมการฝึกงาน และอาจารย์นิเทศก์ เป็นผู้พิจารณาโทษดังนี้

1. ว่ากล่าวตักเตือน โดยผู้ควบคุมการฝึกงาน
2. ผู้ควบคุมการฝึกงานรายงานการกระทำผิดต่ออาจารย์นิเทศน์ด้วยจดหมาย หรือ
3. การโทรศัพท์
4. เมื่อได้รับรายงานการกระทำผิด อาจารย์นิเทศก์จะหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ
5. รายงานต่อคณะกรรมการสาขาวิชา เพื่อพิจารณาโทษตามข้อที่ 4
6. การภาคทัณฑ์ สำหรับนักศึกษาที่กระทำความผิดตามข้อที่ 4.1 ให้สถานที่
7. ฝึกงานรายงานการกระทำผิดต่อสาขาวิชา เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสาขาวิชา
8. จะดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป
 
การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

หากนักศึกษาเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ เป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังคณบดี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งลงโทษ

5.

สิทธิ์ของนักศึกษาระหว่างออกฝึกงาน
 
5.1 การยกเลิกการฝึกงาน
นักศึกษามีสิทธิ์ขอยกเลิกการฝึกงาน หากมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการสาขาวิชา เป็นรายกรณี
5.2 การรับค่าตอบแทน
นักศึกษาฝึกงาน มีสิทธิ์รับค่าตอบแทนนอกเวลาฝึกงานปกติ (8 ชั่วโมงต่อวัน) ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนักศึกษา และสถานที่ฝึกงาน
5.3 การปฏิเสธการทำงานนอกเวลาฝึกงานปกติ
นักศึกษาฝึกงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการทำงานนอกเวลาฝึกงานปกติ (8 ชั่วโมงต่อวัน) โดยไม่ถือเป็นความผิด